Základné informácie

Osvojenie si jazyka, získavanie užitočných skúseností v reálnom živote a poznávanie sveta je charakteristickou črtou našej spoločnosti, ktorá sa snaží  o zblíženie krajín sveta. Pre študentov, ktorí hľadajú  širšie životné skúsenosti v inej krajine, ponúkame polročné, semestrálne a celoročné študijné programy v rôznych krajinách. Študenti budú žiť v hostiteľských rodinách, alebo si môžu zvoliť internátne typy ubytovania a budú navštevovať štátnu alebo súkromnú strednú školu. Tento program im umožní spoznať inú kultúru a zdokonaliť svoje jazykové zručnosti.

Cieľom programu pre stredné školy je poskytnúť príležitosti ľuďom z rôznych kultúr, aby sa zišli a vymenili si rôzne názory a spoznali rozdielny spôsob života. Porozumenie medzi rozdielnymi kultúrami je základným krokom v rozvoji priateľstva a pre dosiahnutie svetového mieru. Študenti tiež dospejú, získajú sebavedomie a rozvinú svoje medzikultúrne zručnosti.

Keďže ide o výberový program, počas celého pobytu sa od účastníkov očakáva najvyšší štandard správania; my zas berieme na seba zodpovednosť za zaistenie dobrých podmienok a bezpečia študenta počas celého programu. Študent musí počas svojho pobytu v zahraničí dodržiavať všetky opodstatnené pravidlá hostiteľskej rodiny, miestneho koordinátora a školy.

Takto bude mať prospech z úspešnej integrácie do miestnej komunity, získa priateľov a skúsenosti na celý život!

RADI PRIPRAVÍME PRE VAŠE DETI STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V RÔZNYCH KRAJINÁCH SVETA NA ZÁKLADE VAŠICH POŽIADAVIEK

Každá krajina a škola má vlastné požiadavku na vstupnú jazykovú úroveň nového študenta. V prípade že jazyková úroveň nie je dostatočná, vieme Vám ponúknuť prípravný jazykový kurz v našej jazykovej škole (pre viac informácií kliknite sem). Niektoré školy ponúkajú vlastné jazykové kurzy ako doplnok k samotnému štúdiu.

VEK

13 až 19 rokov (podľa konkrétnej krajiny)

DĹŽKA 

polrok, semester, akademický rok

TYP ŠKOLY 

štátne a súkromné

MIESTO

22 krajín: Austrália, Argentína, Brazília(nové!), Kanada, Chile, Čína, Kostarika, Ekvádor, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Južná Afrika, USA

NAJVÄČŠIE POZITÍVA

Osvojenie si jazyka, získavanie užitočných skúseností v reálnom živote a poznávanie sveta je charakteristickou črtou našej spoločnosti, ktorá sa snaží  o zblíženie krajín sveta. Pre študentov, ktorí hľadajú  širšie životné skúsenosti v inej krajine, ponúkame polročné, semestrálne a celoročné študijné programy v rôznych krajinách. Študenti budú žiť v hostiteľských rodinách, alebo si môžu zvoliť internátne typy ubytovania a budú navštevovať štátnu alebo súkromnú strednú školu. Tento program im umožní spoznať inú kultúru a zdokonaliť svoje jazykové zručnosti.

Cieľom programu pre stredné školy je poskytnúť príležitosti ľuďom z rôznych kultúr, aby sa zišli a vymenili si rôzne názory a spoznali rozdielny spôsob života. Porozumenie medzi rozdielnymi kultúrami je základným krokom v rozvoji priateľstva a pre dosiahnutie svetového mieru. Študenti tiež dospejú, získajú sebavedomie a rozvinú svoje medzikultúrne zručnosti.

Keďže ide o výberový program, počas celého pobytu sa od účastníkov očakáva najvyšší štandard správania; my zas berieme na seba zodpovednosť za zaistenie dobrých podmienok a bezpečia študenta počas celého programu. Študent musí počas svojho pobytu v zahraničí dodržiavať všetky opodstatnené pravidlá hostiteľskej rodiny, miestneho koordinátora a školy.

Takto bude mať prospech z úspešnej integrácie do miestnej komunity, získa priateľov a skúsenosti na celý život!

ŽIVOT NA STREDNEJ ŠKOLE

Našich študentov umiestňujeme do miestnych štátnych alebo súkromných škôl. Študenti sa budú zúčastňovať vyučovania ako všetci ostatní miestni študenti, budú navštevovať kurzy, budú sa pripravovať na vyučovanie (včítane domácich úloh)a na skúšky.

Očakávame, že študenti, ktorí sa zúčastnia výmenného programu, budú udržiavať vysoké študijné štandardy a budú sa aktívne zúčastňovať života školy. Z toho dôvodu bude študent, ktorého dočasne alebo úplne vylúčia zo školy kvôli dochádzke, prístupu k povinnostiam, disciplíne alebo zhoršujúcim sa študijným výsledkom, vylúčený z programu  a okamžite poslaný domov.

UBYTOVANIE

V hostiteľskej rodine alebo študentskom internáte. V hostiteľskej rodine  bude študent umiestený do bezpečného a príjemného rodinného prostredia. Hostiteľská rodina bude starostlivo vybratá. Urobíme všetko pre to, aby boli študenti a rodiny vybratí na základe rovnakých záujmov. Internát (boarding quarter) je typ ubytovania s dozorom, ktorý ponúkajú niektoré súkromné školy. Študenské domovy (student residences) sú určené pre zodpovedných a samostatných študentov, keďže študenti sú považovaní za mladých dospelých a nie sú pod dozorom 24 hodín denne.

TERMÍNY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Na študijné obdobie, ktoré začína v auguste alebo septembri sa žiadosti zvyčajne prijímajú do konca marca, a pre študijnú obdobie začínajúce v januári do konca augusta. Konkrétne termíny Vám poskytneme na vyžiadanie.

Dôrazne sa odporúča včasné podanie žiadosti o zaradenie do programu, pretože prijímací proces je dlhodobý a počet miest je obmedzený. Neskoro podané žiadosti sa môžu prijať na základe individuálneho posúdenia prípadu a závisia od stavu víz konkrétneho žiadateľa.

Študent absolvuje pohovor a dôsledne vyplní dokumentáciu k žiadosti, ktorú poskytne prijímajúca krajina.

POŽIADAVKY

Účasť na dlhodobom programe si vyžaduje úplné ponorenie sa do života hostiteľskej krajiny, a preto je to ideálny spôsob, ako dosiahnuť najvyššiu úroveň v hovorenom jazyku danej krajiny, a ako získať  úplnú skúsenosť zo života v inej kultúre. Program pre stredné školy je vysoko výberový. Pred prijatím musí študent v svojej domácej krajine absolvovať pohovor spolu so svojimi rodičmi. Do programu pre stredné školy neprijímame študentov hneď. Ak dokumentácia študenta nepotvrdí, že spĺňa všetky nižšie uvedené požiadavky, GOSTUDY si vyhradzuje právo takéhoto študenta odmietnuť.

Každý študent musí spĺňať nasledovné základné požiadavky:

 • príslušný vek podľa konkrétnej krajiny
 • dva alebo viac rokov štúdia jazyka s dobrými výsledkami
 • nadpriemerné študijné výsledky
 • predošlá skúsenosť so životom mimo domova
 • záujem o štúdium inej kultúry a jazyka
 • záujem o získavanie nových priateľov a podieľanie sa na každodennom živote hostiteľskej rodiny a spolužiakov
 • otvorený a flexibilný prístup

Špecifické požiadavky pre každú destináciu sú uvedené na informačnom hárku pre konkrétny program (k dispozícii na požiadanie).

Každý prípad nevhodného správania môže mať za následok ( v závislosti na type, závažnosti a frekvencii):

 • varovanie
 • správu o incidente
 • skúšobné obdobie
 • vylúčenie študenta z programu a jeho návrat do svojej krajiny

Ďalej uvádzame 10 základných pravidiel, ktoré sa týkajú programu:

 1. Dobrá školská dochádzka, presnosť a dobré správanie
 2. Povinnosť študovať počas účasti na programe
 3. Snažiť sa čo najviac používať miestny jazyk v každodennej komunikácii
 4. Dodržiavanie špecifických pravidiel školy alebo ubytovacieho zariadenia
 5. Presnosť a dobré správanie v hostiteľskej rodine
 6. Dodržiavať pravidlá a odporúčania hostiteľskej rodiny a informovať ju o svojich denných plánoch
 7. Zúčastňovať sa na domácich prácach podľa požiadaviek hostiteľskej rodiny
 8. Dopredu informovať hostiteľskú rodinu o svojich plánoch na prázdniny a cestovanie
 9. Pravidelný kontakt (emailom, telefonicky alebo osobne) s miestnym koordinátorom kvôli otázkam, špeciálnym povoleniam a podpore
 10. Dodržiavať miestne zákony

VÍZA

V závislosti na domovskej krajine, cieľovej krajine a dĺžke programu môžu byť pre účasť v programe pre stredné školy potrebné študentské víza. Študenti budú informovaní o požiadavkách týkajúcich sa víz pre každú krajinu, ale ostávajú zodpovední za vybavenie víz.

PRENOS KREDITOV A PREPISY ZNÁMOK

Zoberte prosím na vedomie, že študentovi sa nezaručuje:

 • umiestnenie do konkrétneho ročníka
 • udelenie prenosných kreditov
 • že mu bude na konci akademického programu udelený diplom

Tieto rozhodnutia sú úplne v kompetencii národných vzdelávacích inštitúcií vysielajúcej a prijímajúcej krajiny. GOSTUDY nezodpovedá za postupy a informácie potrebné pre tento proces.

Žiadatelia si musia byť vedomí toho, že možno budú musieť po návrate do domovskej krajiny opakovať príslušný ročník. Pred odchodom musia byť jasne informovaní o možnostiach, aké majú pre získanie uznania známok a školského roka absolvovaného v zahraničí podľa školských osnov svojej krajiny. Musia byť jasne informovaní aj o príslušných postupoch. Poskytovanie týchto informácií majú na starosti naši miestni zástupcovia v domovských krajinách.

Facebook

Twitter

Google Plus